Jeśli chcesz możesz wspomóc naszą działalność przekazując nam darowiznę na cele statutowe, aby promować ideę równości i poszanowaniu praw człowieka

Prosimy o miesięczne dobrowolne kwoty na konto bankowe fundacji
5 zł/ 10 zł / 20 zł

Fundacja Warto być równym nad Wartą
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Lutycka8
NR KONTA : 26 1140 2004 0000 3002 7966 1565
WAŻNE w tytule przelewu prosimy wpisać
Darowizna na cele statutowe fundacji

Dla wpłat z zagranicy
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBKIBAN: PL + 26 1140 2004 0000 3002 7966 1565

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpowiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwierdza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca
zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Podkreślmy: o darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzęty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych, przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania, obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy.

Kto może nam dać darowiznę?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia
i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i drugich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej 
organizacji.

Jak odliczyć darowiznę od podstawy podatku?

Darowizny od osób fizycznych:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Czy darowizny przekazane organizacjom trzeba rozliczyć podatkowo?

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu po­datkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organiza­cji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).

Darczyńca, odlicza przekazaną darowiznę na swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując ją w stosownym załączniku. Na załączniku PIT-O darowizny odliczają osoby fizyczne, natomiast dla osób prawnych przewidziany został załącznik CIT-D.

Druk CIT-D jest drukiem przewidzianym zarówno dla wykazania darowizn przekazanych jak
i otrzymanych. Skorzysta więc z niego osoba prawna – darczyńca, ale też osoba prawna – obdarowana, w tym obdarowane organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

Jak się rozliczamy z darowizn? Co to jest formularz CIT-D i kogo dotyczy?

CIT-D jest formularzem składanym w przypadku otrzymania/ofiarowania darowizny. Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy:


Organizacji, które otrzymały darowizny od podatników, którzy uzyskali prawo do odliczenia ich od dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Darczyńców, którzy uzyskali prawo do odliczenia przekazanych darowizn od dochodu podlegającego opodatkowaniu.